I det daglige gør vi os alle umage for at få tid til de små snakke, som får det hele til at glide lettere. Vi har alle sammen ansvar for et respektfuldt fællesskab, og sammen kan vi meget.
Som forælder kan du få indflydelse på dit barns hverdag i afdelingen via forældrebestyrelsen, som vælges hvert år i september. 

Åbenhed og gensidig tillid

Det er af afgørende betydning for et barn, at forældre og professionelle voksne omkring barnet kan lytte til hinanden og tale sammen om stort og småt. Åbent og i gensidig tillid. Samarbejdet mellem os voksne er en forudsætning for, at barnet trives godt med at være i dagpleje, vuggestue eller børnehave. Det er en forudsætning for læring, udvikling og dannelse. Derfor vægter vi samarbejdet med dig som forælder meget højt og ønsker til stadighed at være i god dialog med dig. Alle forældre skal opleve at blive set og hørt og have en klar opfattelse af at have indflydelse.

Konkret i hverdagen mødes vi voksne via:

 • de daglige uformelle møder og hverdags-dialogerne om børnenes hverdag, sociale relationer, oplevelser og familiens og institutionens aktuelle fokuspunkter
 • sparring om, hvordan du som forælder understøtter dit barns trivsel, læring, udvikling og dannelse
 • tilbagevendende traditioner som fællesspisning, legearrangementer, udflugter og højtider
 • vidensdeling og fællesskab med andre professionelle; interne faglige vejledere, psykologer, sundhedsplejersker, skoler samt bestyrelsen og forældrerådene
 • organiserede procedurer i forbindelse med overgange til og fra vuggestuer, dagpleje, børnehave og skole. 

Du har en kontaktpædagog  

Hvert barn får tilknyttet en kontaktpædagog, som har den primære kontakt til forældre. Det er den pædagog, der har det overordnede ansvar for dit barns trivsel og kontakten til dig. Så sikrer vi, at aftaler og ændringer i barnet liv bliver formidlet videre. Det er også kontaktpædagogen, der deltager i forældresamtaler.
 
Når barnet har været her et par måneder, vil din kontaktpædagog tilbyde en opstartssamtale, hvor vi taler om, hvordan starten har været for dit barn og dig som forælder.
Ud over opstartssamtalen tilbyder vi ” midtvejssamtaler” både i vuggestue og børnehave, hvis der er behov for det. Vi holder ligeledes overgangssamtaler fra vuggestue til børnehave og fra børnehave til skole. Vi holder altid samtaler, hvis behovet er der.

Forventninger til forældre

Som udgangspunkt begynder aktiviteterne kl. 9.30, så det er en fordel, at børnene som udgangspunkt møder inden. Det betyder meget for børnegruppen, at der ikke er en masse uro. Det betyder også meget for det enkelte barn ”at være landet,” inden dagen går i gang. 

Vi er en del af et fællesskab

Vi er i et fællesskab, hvor alle skal kunne være med, og hvor der skal tages hensyn til alle. Det betyder, at personalet og forældrerådet indimellem må lave nogle særlige retningslinjer. Det kan være om kost for at skåne tendens til overvægt. Det kan være om, hvem der kommer til fødselsdage hvornår. Det kan være om mødetider for aktiviteter osv.

Nogle gange er du som forælder glad for de givne retningslinjer, og andre gange synes du måske, de er i vejen. Vi er altid klar til at lytte til dine synspunkter eller spørgsmål. Det gælder personalet, forældrerådet og de pædagogiske ledere.

Samarbejde med skolerne

Vi arbejder tæt sammen med de to distriktsskoler, Skæring Skole og Sølystskolen, samt Skødstrup Skole og Virupskolen. Det handler om skabe en rolig, tryg overgang fra børnehave til skole. 

Som en del af vores bestyrelse er du med til at sikre et godt samarbejde mellem forældre, medarbejdere og ledelse på tværs af afdelinger.

Du får indflydelse på hverdagen i dagtilbuddet, og du er med til at præge de beslutninger, som dagtilbudslederen træffer. I bestyrelsen har du mulighed for at bringe dine holdninger i spil, når I for eksempel skal udarbejde principper for dagtilbuddet.

Dagtilbudsbestyrelsen holder møde minimum fem gange om året.

Læs om bestyrelser i dagtilbud i Aarhus Kommune.

Bestyrelsesmedlemmer

Formand og kontaktperson:
Marcus Runge Søholm Clausen - Forælder, DII Børnenes Have
obnr2@hotmail.com

Næstformand:
Aske Munk Lundquist - Forælder, Delfinhuset
amunklundquist@gmail.com

Øvrige medlemmer:
 • Christina Horn Kristensen - Forælder, Børnehaven Labyrinten
 • Julie Reng Andersen - Forælder, Dagplejen Sølyst
 • Anna Kristine Krogh Brøndberg - Forælder, Gl. Egå Børnehus
 • Sara Sejerup - Forælder, Skærgården
 • Helle Iversen Hjelmdal - Forælder, Stenhøjen
 • Katja Sørensen - Forælder, Studsen
 • Marie Louise Kaufmann Jensen - Forælder, Vuggestuen Brohaven
 • Npaporn Dangthongcharoen - Forælder, Vuggestuen Tusindfryd
 • Jane Skovgård Hansen - Personale, Delfinhuset
 • Trine Nicholaisen - Personale, Gl. Egå Børnehus
 • Karen Schou Røhl - Personale, Vuggestuen Brohaven

I forældrerådet kommer du tæt på dagligdagen i afdelingen og de overvejelser, der ligger bag vores pædagogik og aktiviteter.

Alle afdelinger har et forældreråd, som vælges hvert år. Du er med til at drøfte udvikling og tiltag i afdelingen, som har betydning for børnene og fællesskabet, fordi gensidig forståelse mellem forældre og medarbejdere om værdier og retningslinjer skaber rammerne for et godt samarbejde. 

Som medlem af forældrerådet har du desuden mulighed for at blive afdelingens repræsentant i dagtilbuddets bestyrelse.

Læs mere om forældreråd og bestyrelser i Aarhus Kommune.

Her finder du de seneste undersøgelser af forældrenes tilfredshed med institutionerne i Skæring-Sølyst Dagtilbud.

Nye undersøgelser af forældres tilfredshed

Byrådet i Aarhus Kommune besluttede den 14. august 2019 at afskaffe den kommunale forældretilfredsheds-undersøgelse, som hidtil havde været gennemført hvert andet år. Byrådet besluttede at erstatte den kommunale undersøgelse med de landsdækkende brugertilfredsheds-undersøgelser, som Indenrigs- og Boligministeriet (tidligere Social- og Indenrigsministeriet) gennemfører i perioden 2019-2022.

Brugertilfredsheds-undersøgelserne bliver gennemført på disse områder:

 • Folkeskole og SFO
 • Dagtilbud
 • Genoptræning
 • Misbrugsbehandling

Undersøgelserne sker på institutions-niveau. De sker som opfølgning på et initiativ i Aftalen om ledelse og kompetencer i den offentlige sektor fra februar 2019.

Første undersøgelse er gennemført blandt ca. 200.000 forældre til børn i folkeskole og SFO i 2020. Danmarks Statistik gennemfører undersøgelserne for Indenrigs- og Boligministeriet. Undersøgelsen på dagtilbudsområdet bliver den næste i rækken og gennemføres i vinteren 2021-2022.

De landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelser skal være et redskab for politikere, ledere og medarbejdere i kommunerne til at inddrage brugernes vurderinger i tilrettelæggelsen af den offentlige service. Samtidig skal resultaterne gøres tilgængelige for borgerne.

Den sidste kommunale forældretilfredsheds-undersøgelse i Aarhus Kommune blev lavet i 2017, to år før dagtilbuddene i Skæring og Sølyst blev lagt sammen. Du kan se rapporterne fra de dengang to dagtilbud herunder:

Rapport fra forældretilfredshedsundersøgelsen 2017 - Skæring Dagtilbud.

Rapport fra forældretilfredshedsundersøgelsen 2017 - Sølyst Dagtilbud.

Vil du læse delrapporterne fra forældretilfredsheds-undersøgelsen i 2017 for hver enkelt afdeling, så klik ind på menupunktet "Vores afdelinger" herunder.
Under hver afdeling er der et menupunkt med overskriften  "Samarbejde med forældre," og der ligger rapporten.